Contact Us

DAI PHUC INVESTMENT AND TRADE JOINT STOCK COMPANY
 
Headquarters:
Company information:
Company name: Dai Phuc Trading and Investment Joint Stock Company
Head office: No. 8, Phan Van Truong street, Dich Vong Hau ward, Cau Giay district, Hanoi
Phone: 0243.793.0074
 

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY
 
Chủ tịch HĐQT
Ông .......
Email: abc@gmail.com
 
Tổng Giám đốc
Bà Lê Thị Huyền
Email: abc1@gmail.com
 
Phó Tổng Giám đốc
Ông ...
Email: abc3@gmail.com
 
Phó Tổng Giám đốc
Ông ...
Email: abc4@gmail.com

TRUNG TÂM KINH DOANH
 
Kinh doanh
Bà Nguyễn Thị A
Email: abc8@gmail.com
ĐT: 0909888666
 
 
Phòng Hành chính - Tổng hợp
Ông Nguyễn Văn A
Email: abc9@gmail.com
 

Your Email address will be stored security. Required fields are Marked *